Доц.д-р Янка Тенева Тянкова

Актуална академична позиция- университет, институт  

Доцент по Гражданско и семейно право (Търговско право )

Юридически факултет, Катедра Частноправни науки

ВТУ «Св.св.Кирил и Методий»

Интернет профили или уеб-сайтове

http://www.uni-vt.bg/bul/staffinfo.aspx?u=659&zid=141

Адреси за контакт,

e-mail

5003 Велико Търново, България

ул. "Теодосий Търновски" №2

iana_teneva@abv.bg